این فیلم برای راهنمایی پناهندگان در آلمان و درباره ی مصاحبه در اداره ی “بمف” تهیه شده است. مصاحبه جلسه ای است که در آن پناهنده داستان مهاجرتش را تعریف می کند. این مصاحبه برای هر پناهنده خیلی مهم است. زیرا بعد از در باره ی نتیجه ی درخواست پناهندگی مهاجر تصمیم گرفته خواهد شد.

این فیلم برای شما رایگان است و شما می توانید آن را به هر کس دیگری که به این راهنمایی نیازمند است نشان دهید. این فیلم به چهارده زبان مختلف در دسترس می باشد. در صفحه ی بعدی آدرس های اینترنتی مراکز کمک رسانی  دیگر هم در دسترس می باشند. این فیلم نمی تواند جایگزین یک مشاوره ی کامل و حقوقی باشد بلکه فقط برای یک اگاهی اولیه مفید می باشد. اطلاعات تماس سازندگان در قسمت “اینیستیاتیوه” در دسترس می باشد.

دانلود فیلم دانلود اسکریپت